گوساله طلایی :

چنانچه در قرآن آمده است از مهم‌ترین حقایق مربوط به مهاجرت بنی‌اسرائیل از مصر، طغیانشان علیه مذهبی است كه خدا به آنها وحیمی‌نمود؛ در حالی كه قبلاً به كمك خدا از زیر بار ستم فرعون رهایی یافته بودند.

بنی‌اسرائیل قادر به درك توحیدی كه موسی(ع) از آن سخن می‌گفت نبودند و دمادم به سمت بت‌پرستی گرایش می‌یافتند. 

قرآن این گرایش را در اینجا توضیح می‌دهد: و ما بنی‌اسرائیل را از دریا عبور دادیم. آنها در سر راهشان به قومی برخوردند كه مشغول پرستش بت‌هایخود بودند؛ گفتند: «ای موسی! همچنان كه اینها خدایانی برای خود دارند، تو هم برای ما خدایانی معین كن.» موسی گفت: «الحق كه شما مردمی نادان هستید [كه الطاف ومعجزات خداوند یكتا را نادیده می‌گیرید.]» این مردم [بت‌پرست] محكوم به نابودیهستند و اعمالشان نیز باطل است.

1 بنی اسرائیل با وجود هشدارهای موسی(ع) به انحرافات خود ادامه دادند و زمانی كه موسی(ع) آنها را ترك كرد تا به تنهایی از كوهسینا بالا رود، این گرایش آشكار گردید. مردی به نام «
سامری» با سوء استفاده ازغیبت موسی(ع) از خفا بیرون آمد. وی آتش زیر خاكستر تمایل بنی‌اسرائیل به بت‌پرستی را شعله‌ور ساخت و آنها را متقاعد كرد تا مجسمه گوسفندی بسازند و آن را پرستشكنند: موسی خشمگین و غمگین به سوی قوم خود بازگشت و سرزنش‌كنان به قومش گفت: «آیاآفریدگارتان به شما وعده نیكو نداده بود؟ و آیا تحقق این وعده آنچنان طولانی شد[كه شما طغیان كردید] یا می‌خواستید غضب آفریدگارتان بر شما نازل شود و لذا وعدةخودتان را با من زیر پا گذاشتید؟

آنها گفتند: «ما به میل و اختیار خودمان عهدشكنی نكردیم. بلكه زینت‌آلاتی را كه از فرعونیان به عاریت گرفته بودیم از خوددور ساختیم و این گونه به پیشنهاد و رأی سامری آنها را در كوره آتش افكندیم.» وسامری از آن طلاهای ذوب شده مجسمة یك گوساله را ساخت كه صدای گوساله هم از آن شنیده می‌شد و به مردم گفت: «این خدای شما و خدای موسی است و موسی عهد خود رافراموش كرد [و در كوه طور دنبال خدای دیگری است»].

2 
چرا بنی‌اسرائیل چنین گرایش پایداری بهبرافراشتن بت‌ها و پرستش آنها داشتند؟ منبع این میل چه بود؟ واضح است جامعه‌ای كه قبلاً هرگز به بت‌پرستی اعتقاد نداشته، به ناگهان دست بر رفتار پوچ و بی‌معناییچون ساختن بت و پرستش آن نمی‌زند. 

تنها كسانی كه بت‌پرستی میل طبیعی در درونشاناست ممكن است به آن ایمان آورند. با این حال بنی‌اسرائیل مردمی بودند كه از زمانجدشان ـ ابراهیم(ع) ـ به خدای واحد ایمان داشتند.

نام «اسرائیل» یا «پسران اسرائیل» اولین بار به فرزندان یعقوب(ع) ـ نوه ابراهیم(ع) ـ اطلاق گردید و بعدهابه همه یهودیان تعمیم داده شد. 

بنی‌اسرائیل (یهودیان) از ایمان توحیدی كه از اجدادخویش: ابراهیم، اسحاق و یعقوب(ع) به ارث برده بودند، حفاظت می‌كردند. آنها بایوسف(ع) به مصر رفتند و با اینكه در میان مصریان بت‌پرست می‌زیستند، مدت‌های مدید از ایمان خویش محافظت نمودند.

از داستان‌های قرآن چنین برمی‌آید كه آنان در زمانیكه موسی(ع) بر آنها ظهور كرد مؤمن به خدای واحد بودند. تنها تفسیری كه می‌توان كرداین است كه بنی‌اسرائیل با وجود آنكه به ایمان توحیدی خود بسیار وابسته بودند، تحت تأثیر مردم كافری كه در میان آنها زندگی می‌كردند قرار گرفتند و شروع به تقلید ازآنها و جایگزین ساختن مذهب وحیانی خود با بت‌پرستی اقوام بیگانه نمودند. 

با نگاه به اسناد تاریخی پی می‌بریم كه قوم كافر تأثیرگذار بر بنی‌اسرائیل، متعلق به مصرباستان بود. گواه مهم ما بر این نتیجه‌گیری این است كه گوسالة طلایی كه بنی‌اسرائیلدر زمان غیبت موسی(ع) عبادت كردند، در حقیقت نسخه عینی از «هاثر» (Hathor) و «افیس» (Aphis)، بت‌های مصریان بود.

«ریچارد رایفد»، نویسنده مسیحی كتاب زمان طولانی زیر آفتاب در كتاب خود می‌نویسد: هاثر و افیس، خدایان گاونر و ماده، نماد خورشید پرستی بودند. پرستش این خدایان تنها یك مرحله از تاریخطولانی خورشید پرستی مصر می‌باشد. 

گوساله طلایی كوه سینا مدرك كاملاً اثبات شده این موضوع است كه ضیافت ذكر شده به خورشیدپرستی مربوط بوده است.

نفوذ بت‌پرستی مصر به بنی‌اسرائیل در مراحل متفاوتی روی داد. در نتیجة رویارویی با مردم كامر، طولی نكشید كه میل به عقایدرافضی ظاهر گشت و همان طور كه در آیة بالا بیان شد، آنچه آنها به پیامبر خودگفتند: ای موسی! همچنانكه خدایانی برای خود دارند، تو هم برای ما خدایانی معین كن.تا ما خدا را آشكارا به چشم خود نبینیم حرف‌های تو را باور نمی‌كنیم.

4 آشكار می‌كند كه به پرستش موجودی مادی كه قابل دیدن باشد گرایش داشتند؛ درست همانند آنچه مصریان می‌پرستیدند.

گرایش بنی‌اسرائیل به بت‌پرستی مصر باستان بسیار با اهمیت است و بینشخاصی را در ارتباط با تحریف متن تورات و مبادی كابالا برای ما فراهم می‌آورد.

زمانی كه به دقت به این دو موضوع توجه می‌كنیم، خواهیم دید كه در سر منشأ بت‌پرستی مصر باستان، فلسفة مادی‌گرا وجود دارد.